Impressum

Odpowiedzialny za zawartość niniejszej strony:

Stadt Eberswalde (Miasto Eberswalde)
Familiengarten Eberswalde (Rodzinny Park Rozrywki Eberswalde)
Am Alten Walzwerk 1
16227 Eberswalde

Telefon: (+49) 0 33 34 - 38 49 10
Fax: (+49) 0 33 34 - 38 49 20
E-Mail: info@familiengarten-eberswalde.de


Miasto Eberswalde nie jest korporacją prawa publicznego.
Jest ono reprezentowane przez burmistrza Friedhelma Boginskiego (Friedhelm Boginski).

Nr identyfikacyjny VAT Umsatzsteuer-Identifikationsnummer [REGON] miasta Eberswalde: DE 139152837

Redaktor odpowiedzialny w myśl § 55 ust. 2 RStV [niem. prawa o korzystaniu z usług telekomunikacyjnych]:
pani Ines Müller
Familiengarten Eberswalde
Am Alten Walzwerk 1
16227 Eberswalde

Telefon: (+49) 03334 - 38 49 10
Telefax: (+49) 03334 - 38 49 20
E-Mail: i.mueller@eberswalde.de

Fotografie: Miasto Eberswalde
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja:
kontur networx GmbH Berlin
www.kontur-networx.de

Finansowano ze środków Związkowych i Kraju Związkowego Brandenburgia w ramach  wspólnego zadania Krajów Związkowych pt. „Poprawa infrastruktury regionalnej“ – GRW-Infrastruktur. [Translate to Polnisch:] Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist:

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treści oferty online

Miasto Eberswalde nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji udostępnianych na stronie. Roszczenia wobec Miasta Eberswalde z tytułu odpowiedzialności odnoszące się do strat materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku korzystania lub niekorzystania z prezentowanych informacji lub też korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile Miastu Eberswalde udowodni się winę umyślną lub wynikającą z rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Miasto Eberswalde zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmieniania, uzupełniania, kasowania części stron lub też całej witryny internetowej – bez specjalnej zapowiedzi – lub też do tymczasowego lub ostatecznego wstrzymania ich publikowania.

 

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do cudzych stron internetowych („linki"), będących poza zakresem odpowiedzialności Miasta Eberswalde, zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej nabrałoby mocy obowiązującej wyłącznie wtedy, gdyby Miasto Eberswalde wiedziało o treściach i gdyby miało ono techniczną możliwość zapobieżenia korzystaniu z treści niezgodnych z prawem i gdyby można było tego od Miasta wymagać. Miasto Eberswalde oświadcza niniejszym wyraźnie, że w chwili umieszczania linków nie można było na stronach, które miały zostać połączone odnośnikami zauważyć żadnych nielegalnych treści. Miasto Eberswalde nie ma żadnego wpływu ani na aktualną ani przyszłą treść, formę bądź też autorstwo stron powiązanych linkami. Tym samym Miasto Eberswalde dystansuje się  w sposób jednoznaczny od wszelkich treści wszystkich powiązanych linkami stron zmienionych po wstawieniu linków. Ustalenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków i odsyłaczy, zamieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również do obcych wpisów w stworzonych przez Miasto Eberswalde księgach gości, forach dyskusyjnych, rejestrach linków, listach mailingowych oraz we wszystkich innych formach baz danych, co do których treści istnieje możliwość dostępu zewnętrznego poprzez wpisy.
Za treści nielegalne, błędne lub niepełne, a  zwłaszcza za straty powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z prezentowanych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator tych stron, do których odsyłano, nie zaś umieszczający lub jedynie odsyłający do publikacji pod danymi linkami.


3. Prawa autorskie i noszenia znaku

Miasto Eberswalde dąży do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstowych, korzystania z grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstowych sporządzonych samodzielnie przez Miasto lub też korzystania z grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstowych niewymagających uzyskania licencji. Wszystkie zawarte w ofercie internetowej znaki towarowe podlegają w całości ustaleniom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawa własności danego posiadacza. Samo wymienienie nazwy bądź innej treści na stronach systemu nie oznacza, że są one wolne od praw autorskich! Wyłącznym posiadaczem praw autorskich opublikowanych, sporządzonych samodzielnie przez Miasto Eberswalde obiektów są autorzy stron internetowych Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych lub tekstowych w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody Miasta Eberswalde jest niedozwolone.


4. Informacje o ochronie danych

Jeżeli na witrynie internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mailowe, imiona/nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych następuje ze strony użytkownika jednoznacznie na zasadzie dobrowolności. W miarę możliwości technicznych dozwolone również korzystanie z wszelkich oferowanych usług lub dokonywanie opłat za usługi bez podawania danych osobowych bądź przy pomocy danych zanonimizowanych czy pseudonimów.
Niedozwolone jest  wykorzystywanie danych z zakresu impresum lub podobnych opublikowanych danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonu lub faksu oraz adresy e-mailowe przez osoby trzecie w celu przesyłania nie zamówionych wyraźnie/jednoznacznie informacji.
Wyraźnie zastrzega się wniesienie kroków prawnych przeciwko nadawcy tych tzw. Spam-Mails w razie wykroczeniu przeciwko niniejszemu zakazowi.
Miasto Eberswalde automatycznie zapisuje i przechowuje w swoich serwerach Log Files informacje przekazywane przez przeglądarkę użytkownika, takie jak m. in.:

  • Rodzaj przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • Referrer URL (strona odwiedzona poprzednio)
  • Hostname (adres IP)
  • Data i godzina wywołania.

Zapisywane dane ewaluowane są przez Miasto Eberswalde wyłącznie dla celów statystycznych. Nie są one przekazywane osobom trzecim ani uzupełniane danymi z innych źródeł. Po przeprowadzeniu analizy statystycznej dane te są usuwane.


5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej

Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część witryny internetowej, z której odesłano na tę stronę. Gdyby fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały, przestały odpowiadać lub też nie odpowiadały w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, wówczas pozostałe fragmenty dokumentu pozostają – w swojej treści i ważności – nienaruszone.


6. Dalsze informacje

Cookies
W celu zapewnienia optymalnego i bezpiecznego korzystania z naszej oferty internetowej strona wykorzystuje w wielu miejscach tzw. cookies. Cookies są to pliki tekstowe, które przechowywane są przez browser użytkownika serwisu w jego urządzeniu końcowym. Większość ze stosowanych przez nas cookies stanowią tzw. „session cookies“(tymczasowe cookies sesyjne), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies nie wyrządzają w urządzeniu końcowym użytkownika szkód i nie zawierają wirusów.

Prawo do informacji
Użytkowik ma w każdej chwili prawo do informacji odnośnie zapisanych na jego temat danych, ich pochodzenia, adresata oraz celu ich zapisu. W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Miasta Eberswalde, pani Silvii Hoffmann, E-Mail: s.hoffmann@eberswalde.de